پتانسیل محدوده ها

معدن دهنار

 

طی بررسی های انجام گرفته در محدوده شواهدی از حضور کانی سازی مس مشاهده گردید. از این رو بیست در 20 نقطه به­ منظور برداشتن و کنار زدن بخش­ های هوازده و آبرفتی سرشکافی­ هایی صورت گرفت و از نظر شواهد زمین­ شناسی مورد بررسی صحرایی قرار گرفتند که موقعیت آنها در شکل زیر مشخص می­ باشد. 

 

 نقشه محل سرشکافی ها و برداشت نمونه های دستی در محدوده دهنار

 

شرح نقاط بازدید شده

در نقطه DE-1 که در واحد سنگی آندزیت تا برش واقع است، رنگ سبز مالاکیت به وضوح قابل ملاحظه می باشد که در تصویر زیر نشان داده شده است.


 

در نقاط DE-3,4 که در فاصله ای نزدیک به هم قرار دارند و در مرز واحد سنگی کنگلومرا با میان لایه های ماسه سنگی واقع شده اند مالاکیت مشاهده می شود.


 

در نقطه DE-5 که در مرز واحد سنگی کنگلومرا با میان لایه های ماسه سنگی واقع شده است، ماسه سنگ ورقه ای شدیدا خرد شده وجود دارد که در آن شواهد کانی سازی مس (مالاکیت) و همچنین دگرسانی پروپیلیتیک به چشم میخورد.


 نقطه DE-6 در واحد سنگی کنگلومرا با میان لایه های ماسه سنگی واقع شده است. در این نقطه ماسه سنگها کمی ضخیمتر شده اند و در آنها دگرسانی پروپیلیتیک دیده می شود.

 

در نقطه DE-7 در آندزیت ها مالاکیت رویت شد. این سنگ ها حاوی ژیپس و دندریت منگنز می باشند.

 

در نقطه DE-10 در ماسه سنگ ها مالاکیت به طور واضح قابل رویت است. همچنین در این نقطه اثراتی از دگرسانی پروپیلیتیک دیده می شود.

 

در نقطه DE-11 در ماسه سنگ ها مالاکیت به طور واضح قابل رویت است. همچنین در این نقطه سنگ ها دارای کلسیت زیاد می باشند.

 

در نقطه DE-12 در ماسه سنگ هایی که به میزان زیاد کلسیت دارند مالاکیت به طور واضح قابل رویت است.  

نقطه DE-13 علاوه بر کلسیت، ژیپس هم وجود دارد و مالاکیت هم دیده می شود.

 


 

نقطه DE-15 که در مرز ماسه سنگ و مخروط افکنه های جدید قرار دارد دارای مالاکیت می باشد. در این نقطه کلسیت به طور شایان توجه در سنگ ها دیده می شود.


 

در نقطه DE-17 که بر روی واحد سنگی جریان های گدازه آندزیتی واقع شده است، سنگ ها به رنگ سبز روشن دیده می شودکه تمام متن سنگ را در بر می گیرد. در آنالیز انجام شده توسط شرکت اهورا بهین آزما بر روی نمونه های برداشت شده از این ناحیه  میزان عیار مس 2/69 درصد گزارش شده است. 

 

 

نمونه های برداشت شده از حوالی نقطه DE-18 مورد انجام آنالیز قرار گرفته و نتایج نشان دهنده این موضوع اس که در این نقطه میزان عیار مس کمتر از نقطه DE-17 میباشد.

 

 

در نقطه DE-20 نیز که بر روی واحدهای آندزیتی قرار دارد وجود مالاکیت به طور واضح مشهود است.

 


   

××××××××××××××××××××

محدوده مهر آباد

 

طی بازدید صحرایی صورت گرفته به منظور شناسایی کانی سازی مس در محدوده، در برخی نقاط حضور مالاکیت به وضوح قابل تشخیص بوده است. بر این اساس حفر یک ترانشه و تعدادی سرشکافی صورت گرفت که جانمایی آنها در تصویر پایین نشان داده شده است.

 

در نقطه K1 یک سرشکافی یا ترانشه کوچک در راستای شمال غرب-جنوب شرق به طول 3، عرض 1 و عمق  0/5 متر حفر گردید که در آن مالاکیت در درون ماسه سنگ های ورقه ای مشاهده می گردد.

 

یک ترانشه نیز با امتداد شرقی-غربی با طول 20، عرض 1 و عمق 3 در همان حوالی حفر گردید که در دیواره های ترانشه، مالاکیت در درون لایه های ماسه سنگی و در عمق 1/5 متری از سطح به وضوح قابل مشاهده است.

 

نقطه K4 در 15 متری جنوب غرب ترانشه قرار دارد که در آن نیز حضور مالاکیت در تقریبا در عمق 1 متری از سطح دیده می شود.

در نقطه K8 مالاکیت در عمق بسیار کمی از سطح زمین و با شدت قابل توجهی دیده می شود.

 

 

 

در نقطه K11 ژیپس به صورت پفکی در سطح و زیر سطح مشهود است.

 

در نقطه K13 به دلیل مشاهده رنگ سبز در رخنمون های موجود در سطح، سرشکافی صورت گرفت. در این نقطه ژیپس نیز وجود دارد که در عمق تقریبا 70 سانتیمتری دیگر شواهد خاصی مشاهده نگردید.

در نقطه K14 نیز در رخنمون سطحی آغشتگی هایی از مالاکیت مشاهده می گردد.
جمع بندی  

در معدن دهنار با توجه به بررسی های صورت گرفته در منطقه و بر اساس اطلاعات زمین شناسی به دست آمده از سرشکافی هایی که در محدوده دهنار صورت پذیرفته است، شواهد کانی سازی مس (مالاکیت) به طور واضح در 13 نقطه از 20 نقطه بررسی شده دیده شد. همچنین وجود عیار 69/2 درصد مس در نتیجه آنالیز نمونه DE-17 میتواند موید این موضوع باشد. علاوه بر این وجود دگرسانی های پروپیلیتیک و آرژیلیک در برخی نقاط محدوده نیز میتواند حاکی از کانی سازی مس در محدوده باشد.

در محدوده مهر آباد بر اساس مطالعات صورت گرفته و اطلاعات زمین شناسی به دست آمده از سرشکافی های انجام شده شواهد کانی سازی مس (مالاکیت) به وضوح در 6 نقطه از محدوده که مورد بررسی قرار گرفته (با مساحتی در حدود 0/15 کیلومتر مربع) رویت می شود.

بر اساس بازدید صحرایی مقدماتی که از مناطق صورت پذیرفته و همچنین بر اساس اطلاعات موجود زمین شناسی موجود و واحدهای سنگی دربرگیرنده آن؛ نظیر اینکه ماسه سنگ و کنگلومرا و ... توالی چینه شناسی محدوده را تشکیل می دهند و مالاکیت به وفور در ای مناطق یافت می شود،  احتمال وجود کانی سازی مس رسوبی در این محدوده ها دور از ذهن نیست و میتوانند دارای پتانسیل برای اکتشافات مس باشد.

 

جهت دریافت فایل pdf و سایر اطلاعات تکمیلی روی کلید مربوط به هر محدوده کلیک نمایید

 

 

/ 0 نظر / 245 بازدید